•   Welkom
•   Even voorstellen
  Hulp
•   Locaties
•   Tarieven
•   Aanmelden
•   Links / Meer Informatie
•   Zorgverzekeraars
•   Niet tevreden?

 

Noorderklamp 45
5673 BH
Nuenen


Per 1 maart 2018
Emopad 37A - 2de etage
5663 PA
Geldrop


Email:


PSYCHOLOGENPRAKTIJK TIMMERMANS-WILLART

Hoe verloopt het hulpverleningstraject?

Verwijzing

Doorgaans bent u door uw huisarts doorverwezen, voordat u met mij contact opneemt. De verwijsbrief van de huisarts dient aan verschillende eisen te voldoen. Wanneer uw aanmelding aan de administratieve en inhoudelijke voorwaarden van de zorgverzekeraars voldoet, wordt u zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Mijn praktijk biedt alleen hulp binnen de GBGGZ aan cliƫnten vanaf 18 jaar.

Intake

Tijdens dit gesprek zal met u de hulpvraag worden gedefinieerd en zal een beeld worden gevormd van de ernst en de complexiteit van het probleem. Ook zal de verplichte voormeting worden gedaan, mogelijk door een online vragenlijst. Dit gesprek is integraal onderdeel van de totale behandeling en wordt dan ook als het eerste gesprek berekend.

Behandelplan en bepaling zorgzwaarte

Bij het tweede gesprek wordt u het behandelplan aangeboden en wordt u gevraagd dit te ondertekenen. Daarin wordt vastgelegd wat de diagnose is en hoe de hulp er in grote lijnen uit zal gaan zien. Niet alle diagnoses komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking (zie “tarieven”).

Wanneer uw diagnose wel voor vergoeding in aanmerking komt, wordt de zorgzwaarte bepaald. U wordt dan behandeld binnen één van de volgende modules:

Kort (gebaseerd op ca. 300 minuten):
          voor de lichte, enkelvoudige stoornissen met een laag risico

Middel (gebaseerd op ca. 500 minuten):
          voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of niet complex beeld en laag tot matig risico

Intensief (gebaseerd op ca. 750 minuten):
          met een ernstige problematiek een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico

Onvolledig behandeltraject als het blijft bij een intake. Dit product bestaat uit maximaal 2 gesprekken.

Ook de tijd die wordt besteed aan overleg, verslaglegging, rapportage, emailconsulten, diagnostiek, E-health e.d., valt binnen deze producten.

Behandeling

De behandelingsmethode is afhankelijk van uw probleem en kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Daarbij ga ik uit van methoden die op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd en getoetst. Zo kunnen technieken uit diverse theoretische richtingen worden toegepast, zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, EMDR en systeemtherapie.

Ook E-health behoort in sommige situaties tot de mogelijkheden. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden en afspraken.

Het kan ook voorkomen dat tussentijdse evaluaties of aanvullende diagnostiek gewenst zijn, om de voortgang te kunnen monitoren. Uw inbreng en feedback tijdens het behandelproces wordt zeker op prijs gesteld.

Verwijzing

Indien gedurende de behandeling blijkt dat u meer of intensievere hulp nodig heeft dan binnen de Generalistische Basis GGz kan worden geboden zal, in samenspraak met uw huisarts, naar een juiste verwijsmogelijkheid worden gezocht binnen de Specialistische GGz.

Afronding

Aan het einde van de behandeling wordt geëvalueerd, zo mogelijk ook weer met behulp van de digitale vragenlijst. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst, om na te gaan hoe u de behandeling hebt ervaren. Er zal een eindrapportage naar uw huisarts worden gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Indien gewenst kunt u daar ook een afschrift van krijgen.

Privacy

Binnen mijn praktijk ga ik zorgvuldig met uw privacy om. 

Contact met uw huisarts of andere zorgaanbieders vindt tijdens de behandeling plaats indien daartoe aanleiding is en na overleg met u.

Wanneer u kiest voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar dient u er rekening mee te houden dat ik bepaalde gegevens door moet geven aan de zorgverzekeraar. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

Nadat de behandeling is afgesloten, ben ik wettelijk verplicht om uw dossier nog 15 jaar te bewaren. U kunt ook verlangen dat uw dossier wordt vernietigd.
Meer informatie over de naleving van de wet AVG vindt u via deze link.