•   Welkom
•   Even voorstellen
  Hulp
•   Locaties
•   Tarieven
•   Aanmelden
•   Links / Meer Informatie
•   Zorgverzekeraars
•   Niet tevreden?

 

Noorderklamp 45
5673 BH
Nuenen


Emopad 37A - 2de etage
5663 PA
Geldrop


Email:


PSYCHOLOGENPRAKTIJK TIMMERMANS-WILLART

Hoe verloopt het hulpverleningstraject?

Verwijzing

De samenwerking met de huisartsengroepen DOH en PoZoB zal ook in 2019 worden gecontinueerd. Dat betekent dat ik alleen nog cliƫnten behandel die door de huisartsen in de zogenaamde Zorgstraat zijn doorverwezen. De verwijzing gebeurt dan digitaal, door middel van een speciaal beveiligd programma. Zodra die verwijzing binnen is, zal ik u benaderen en om een aanmelding via mijn website (aanmeldformulier) vragen. Daarna wordt een eerste gesprek gepland.

Tijdens de intake bespreek ik met u wat uw hulpvraag is en wat u graag wilt bereiken. Ik vertel u in hoeverre ik daarin iets voor u kan betekenen.
Wanneer er een indicatie is voor een behandeling , dan zal ik in overleg met u een behandelplan opstellen. Dit plan wordt op schrift gesteld en door u ondertekend.
Gedurende de behandeling is er regelmatig tijd voor een evaluatie en de mogelijkheid om het behandelplan bij te stellen.

Behandeling

De behandelingsmethode is afhankelijk van uw probleem en kan vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Daarbij ga ik uit van methoden die op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd en getoetst. Zo kunnen technieken uit diverse theoretische richtingen worden toegepast, zoals cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische therapie, EMDR en systeemtherapie.

Ook E-health behoort in sommige situaties tot de mogelijkheden. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden en afspraken.

Het kan ook voorkomen dat tussentijdse evaluaties of aanvullende diagnostiek gewenst zijn, om de voortgang te kunnen monitoren. Uw inbreng en feedback tijdens het behandelproces wordt zeker op prijs gesteld.

Verwijzing naar SGGZ of andere vorm van hulpverlening

Indien gedurende de behandeling blijkt dat u meer of intensievere hulp nodig heeft dan binnen de Generalistische Basis GGz kan worden geboden zal, in samenspraak met uw huisarts, naar een juiste verwijsmogelijkheid worden gezocht.

Afronding

Aan het einde van de behandeling wordt geëvalueerd, zo mogelijk ook weer met behulp van de digitale vragenlijst. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst, om na te gaan hoe u de behandeling hebt ervaren. Er zal een eindrapportage naar uw huisarts worden gestuurd, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Indien gewenst kunt u daar ook een afschrift van krijgen.

Privacy

Binnen mijn praktijk ga ik zorgvuldig met uw privacy om. 

Contact met uw huisarts of andere zorgaanbieders vindt tijdens de behandeling plaats indien daartoe aanleiding is en na overleg met u.

Nadat de behandeling is afgesloten, ben ik wettelijk verplicht om uw dossier nog 15 jaar te bewaren. U kunt ook verlangen dat uw dossier wordt vernietigd.
Meer informatie over de naleving van de wet AVG vindt u via deze link.